EUCHARISTIA, Eucharistické zázraky a svedectvá
Náuka o Eucharistii:

Základná náuka
a informácie o Eucharistii


Výber z Cirkevných
dokumentov
Malý výber zázrakov:

Zázrak svätej hostie
v Moncada
(1392)


Misie v Manzanede
(1903)


Tajomstvo malého
židovského chlapca
(1918)


Neporušené hostie
v plameňoch
(1608)


Chlapček z Almolda
(1936)


Zázrak v Maďarsku
(po II. svet. vojne)


Eucharistia
v Argentíne a v Poľsku
(1996 a 2008)


Stretnutie s Ježišom
v Eucharistii
(1987)

Home
Základné informácie o Eucharistii


eucharistia

Eucharistia - Sviatosť Oltárna, Sv. Prijímanie, Sv. Hostia, Najsvätejšia Sviatosť..., pod týmito všetkými slovami hovoríme v podstate o tom istom. Niečo k tomu zo základnej náuky Katolíckej Cirkvi:


Sviatosť Oltárna

Kedy ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť Oltárnu?
Ježiš Kristus ustanovil Sviatosť Oltárnu pri Poslednej večeri.

a) Sviatosť Oltárnu prisľúbil Ježiš Kristus po zázračnom rozmnožení chleba na púšti (Jn 6, 22-60).

b) O ustanovení Sviatosti Oltárnej čítame v Písme svätom slová, ktoré nasledujú: "Keď teda večerali, Ježíš vzal chlieb, požehnal ho, lámal a dával svojím učeníkom, hovoriac: ,Vezmite a jedzte z neho všetci: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás". A vzal kalich, vďaky vzdával a dal im ho, hovoriac: "Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku!" (Porovnaj Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Lk 22, 19-20; 1 Kor 11, 23-25).

c) Pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej si pripomíname pri každej svätej omši, najmä však na Zelený štvrtok a na sviatok Božieho Tela.


Čo sa stalo, keď Ježiš Kristus vypovedal slová "toto je moje telo" a "toto je moja krv"?
Keď Ježiš Kristus vypovedal slová "toto je moje telo", chlieb sa premenil na jeho opravdivé telo a keď vypovedal slová "toto je moja krv", víno sa premenilo na jeho opravdivú krv.

Premenila sa len podstata chleba a vína, ale "spôsoby" chleba a vína zostali nepremenené. Pod "spôsobmi" chleba a vína rozumieme to, čo z chleba a vína vnímajú naše zmysly, napríklad: podoba, farba, vôňa ap. Keďže ľudské zmysly vnímajú len "spôsoby" a nevnímajú podstatu vecí, apoštoli po premenení chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista nevnímali svojimi zmyslami ani telo, ani krv, len verili, že Ježiš Kristus hovorí pravdu.


Komu dal Ježiš Kristus moc a rozkaz premieňať chlieb na jeho telo a víno na jeho krv?
Ježiš Kristus dal túto moc a tento rozkaz apoštolom, keď im povedal: "Toto robte na moju pamiatku." Táto moc prešla od apoštolov na biskupov a kňazov.

a) Biskupi a kňazi premieňajú chlieb na telo a víno na krv Ježiša Krista pri svätej omši, keď opakujú slová Ježiša Krista "toto je moje telo" a "toto je moja krv".

b) Telo Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a krv Ježiša Krista pod spôsobmi vína, menujeme Sviatosťou Oltárnou.


Čo je Sviatosť Oltárna?
Sviatosť Oltárna je opravdivé telo Ježiša Krista, pod spôsobmi chleba a opravdivá krv Ježiša Krista pod spôsobmi vína.

a) Túto sviatosť menujeme Sviatosťou Oltárnou preto, lebo chlieb a víno sa premieňajú na telo a krv Ježiša Krista na oltári; a na oltári, vo svätostánku, býva táto Sviatosť v kostoloch uložená.

b) Túto sviatosť menujeme aj Najsvätejšou Sviatosťou, lebo zo všetkých sviatostí privádza do duše človeka najviac posväcujúcej milosti.

c) Cudzím slovom sa Sviatosť Oltárna menuje Eucharistia.


Ako je prítomný Ježiš Kristus vo Sviatosti Oltárnej?
Ježiš Kristus je vo Sviatosti Oltárnej prítomný celý a nerozdielny tak pod spôsobmi chleba, ako aj pod spôsobmi vína.

a) Pod spôsobmi chleba je vo Sviatosti Oltárnej prítomné celé živé telo Ježiša Krista spolu so všetkou jeho krvou, s jeho ľudskou dušou a spolu s jeho božstvom.

b) Pod spôsobmi vína je vo Sviatosti Oltárnej prítomná všetka živá krv Ježiša Krista v jeho ľudskom tele, spolu s ľudskou dušou a spolu s jeho božstvom.

c) V každom kúsku spôsobov chleba a v každej kvapke spôsobov vína je prítomný celý Ježiš Kristus, teda celé Jeho človečenstvo a božstvo.

d) Ježiš Kristus je vo Sviatosti Oltárnej prítomný dotiaľ, dokiaľ trvajú spôsoby chleba a vína.

e) Vo svätostánku na oltári sa Sviatosť Oltárna prechováva len pod spôsobmi chleba. Pri oltári, na ktorom sa v svätostánku prechováva Sviatosť Oltárna, svieti stále večné svetlo.


Čo požívame pri svätom prijímaní?
Pri svätom prijímaní požívame telo a krv Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína, ako pokrm a nápoj pre udržanie a zveľadenie nadprirodzeného života.

a) Prirodzený život udržiavame a zveľaďujeme prirodzeným pokrmom a nápojom, ktoré nám dáva zem. Všetok náš prirodzený pokrm a nápoj pochádza zo zeme. Nadprirodzený život udržiavame a zveľaďujeme nadprirodzeným pokrmom a nápojom: telom a krvou Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína. Preto voláme Sviatosť Oltárnu nebeským pokrmom a nebeským nápojom ...

b) Sviatosť Oltárnu prijíma pod obidvoma spôsobmi (pod spôsobmi chleba aj pod spôsobmi vína) len kňaz a biskup, keď slúžia svätú omšu. Veriaci ľud ju obvykle prijíma len pod spôsobom chleba. Ale pod spôsobmi chleba je prítomný celý Ježiš Kristus, teda aj jeho krv ...


Čo máme činiť, aby sme prijímali hodne?
Aby sme prijímali hodne, máme sa na sväté prijímanie pripraviť duševne i telesne.


Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie duševne?
Na sväté prijímanie sa máme duševne pripraviť takto:

1. ak máme smrteľný hriech, vyspovedáme sa z neho;

2. všedné hriechy aspoň oľutujeme;

3. vykonáme prípravné modlitby.


Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie telesne?
Na sväté prijímanie sa máme telesne pripraviť tak, že hodinu pred svätým prijímaním nič nejeme a okrem vody nič nepijeme.

a) Uvedený pôst pred svätým prijímaním má meno eucharistický pôst. Kto poruší predpísaný eucharistický pôst a ide na sväté prijímanie, prijíma nehodne (svätokrádežne).

b) Prírodná voda neruší eucharistický pôst. Ani nutné použitie liekov chorými. Smrteľne chorí sú oslobodení od uvedeného eucharistického pôstu.

c) Používať liehové nápoje hodinu pred svätým prijímaním alebo viac ako hodinu pred svätým prijímaním, je dovolené len v malej miere: bolo by prejavom neúcty oproti Sviatosti Oltárnej ísť na sväté prijímanie v podnapitom stave.

d) K telesnej príprave na sväté prijímanie patrí aj to, aby sme sa slušne ustrojili.Prevzaté zo "základného katechizmu" (katechizmus.szm.com)/Obyčajne k sv. prijímaniu môže pristupovať ten kresťan-katolík, ktorý už bol pripustený na tzv. "Prvé sväté prijímanie", pred ktorým obvykle absolvoval určitú náuku od katechétov alebo kňazov.

Chcete sa stať kresťanom-katolíkom, alebo ním ste, ale ešte ste neboli na Prvom sv. prijímaní?
Ak by ste náhodou chceli tiež užívať eucharistiu, ale ešte ste neboli na prvom sv. prijímaní, alebo nie ste ani katolíkom, zájdite na najbližšiu faru (Rímsko-katolícky farský úrad, alebo Gréckokatolícky, podľa toho, čo Vám viac vyhovuje), tam Vám už poradia ako ďalej postupovať.
/


Príklady zo Svätého Písma o tejto Sviatosti:

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život...
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

(Jn 6, 54 - 56)

Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: "Vezmite, toto je moje telo!" Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: "Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých.
(Mk 14, 22 - 24)

A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.
(1 Kor 11, 26 - 29)


Home